رویا

دلم خیلی گرفته پروچیستا

دیشب خواب آزیتا رو دیدم

بعد از مدت ها خواب دیدم بغلم کرده.گفته بودم که خیلی آغوشش رو کم دارم؟

دیشب خواب دیدم توی چمن ها با هم راه می ریم

من رو محکم بغل کرد

دستهاش دور گردنم بود.موهاش رو بوسیدم.با همه وجود آغوشش رو حس کردم.بوی تنش رو حس کردم.خنده اش رو دیدم...

بعد دستهای هم رو گرفتیم و راه رفتیم

چقدرررر خوب بود

درست مثل بودنش

دلم خیلی گرفته

خیلی

چقدر بهش احتیاج دارم

چقدر دلم می خواست خوابم مدت ها ادامه داشته باشه

چقدررررر آغوشش توی خواب خوب بود

 

/ 0 نظر / 12 بازدید