خب من با تو چه کنم؟

سرم دارد می ترکد

احساس بی کفایتی می کنم

توی دلم آشوب است

دلم می خواهد بنشینم هق هق گریه کنم

کاری کردی که فکر کردن به آن دیوانه ام می کند

اما تو می خندی و دو تا دندان زیبایت را به من نشان می دهی

انگار نه انگار که توی دل مامانت دارند رخت می شویند

توی سرش بازار مسگرهاست

دختر!

نگرانتم

دختر!

به پای شیطنت هات نمی رسم

دختر!

به جای من هم مواظب خودت باش لطفا

دختر!

حتی توی این حال ویران باز هم عاشقتم

دختر..........

/ 5 نظر / 4 بازدید
تکتم

پروچیستا ببین مامان چقدر دوستت داد... عمیق و طولانی

پدر خوانده

باز چه دسته گلی به آب دادی دختر؟ یه شب تو خونتون بغل من که بودی با هم یه خرابکاری حسابی کردیم ، من تورو تو هوا می چرخوندم و تو یهو ساقه گلی که رو لبه دیوار آشپزخونه بود کشیدی و .... من که تا نیم ساعت تو شوک کارت بودم در عوض مامان و بابا و ویدا خرابکاری ما رو تمیز می کردن

تکتم

[تعجب] کامنت پدر خوانده خیلی جالب بود تصور اون صحنه یک کم وحشتناکه و هیجان انگیز در نوع خودش

آسمون

پروچیستای کوچولو تو دندونم در آوردی? دو تا دندون مثل دو تا دونه الماس درخشان شیطونی نکن بچه ی ناز

نرگس

نترس خدا مواظبشه حتی اگه به خدا باور نداشته باشی..به من اعتماد کن