شبها با صدای خس خس سینه بیدار شدن

روزها روی شانه، تحمل وزن سری که سنگین شده از درد

یک گوشه نشستن، با چشم های خیس و گلوی ملتهب گریه کردن

با درد نفس کشیدن،با بینی کوچک و قرمزی که پوسته پوسته شده...

 

همه ی اینها فرشته ی زیبای من! همه ی اینها هزینه ی چند دقیقه قدم زدن سرخوشانه در برف است

نگران نیستم گل کوچکم

نگران نیستم

هرچند وقتی تن بی حالت را بغل می گیرم، کسی روحم را می مکد 

هرچند وقتی با درد سرفه می کنی، کسی با ناخن سینه ام را می خراشد

هرچند وقتی با چشم های قرمز و خیس ناله می کنی، کسی گلویم را می فشارد

اما نگران نیستم گل کوچکم

زندگی تجربه است

و خوشحالم که تجربه کردی

برف را

زمستان را

و هزینه پرداختن برای تجربه هایت را

هیچ چیزی در جهان رایگان نیست دخترم

حتی یک قدم زدن سرخوشانه در برف. ..

حالا زودتر خوب شو

به خاطر زنی که بیمار توست

بیمارخنده های تو...