سرم دارد می ترکد

احساس بی کفایتی می کنم

توی دلم آشوب است

دلم می خواهد بنشینم هق هق گریه کنم

کاری کردی که فکر کردن به آن دیوانه ام می کند

اما تو می خندی و دو تا دندان زیبایت را به من نشان می دهی

انگار نه انگار که توی دل مامانت دارند رخت می شویند

توی سرش بازار مسگرهاست

دختر!

نگرانتم

دختر!

به پای شیطنت هات نمی رسم

دختر!

به جای من هم مواظب خودت باش لطفا

دختر!

حتی توی این حال ویران باز هم عاشقتم

دختر..........