دلم برای تو تنگ می شود

برای حرف زدن های طولانی با هم

این روزها آنقدر پری از شیطنت,ازگریه, از گرسنگی,از خواب,از هزاران نیاز ریز و درشت

که دیگر فرصت حرف زدن طولانی نداریم

دلم برای تو تنگ می شود

دل تو برایم تنگ می شود؟

دراز می کشم روی زمین

تو را روی سینه ام می نشانم

نگاهت می کنم و می خوانم

دل من تنگ می شود گاهی/دل تو تنگ می شود آیا؟

می خندی

انگار  ریتم این شعر برایت یک بازی تازه می شود

بی خیال دلتنگی پشت این شعر می شوم

بی خیال دلتنگی هایم می شوم

پشت سر هم تکانت می دهم و می خوانم

دل من تنگ می شود گاهی

دل تو تنگ می شود آیا؟

دل من تنگ می شود گاهی

دل تو تنگ می شود هرگز؟

دل من تنگ می شود گاهی

دل تو تنگ می شود اصلا؟

دل من تنگ می شود گاهی

دل من تنگ می شود گاهی

می خندی

می خندی

می خندی

و من دلخوش می شوم با صدای قهقه ات

دلتنگ من نشو

با شعرهای من بخند

با سوال های جدی من بخند

موهایم را وقت گریه بگیر و بخند

 

خنده های تو........

تو فقط بخند