روز مادر که نزدیک بود؛هی به خوم می گفتم:الهام!تو واقعا مادر هستی!واقعا!

و بعد هی دلم می خواست به من هدیه بدهی

برای من همیشه روز مادر با هدیه دادن همراه بوده خب!

همه به من خندیدند...حتی خودم

اما

تو این کار را کردی دخترم!!!!

تو وسط گریه ات گفتی:ما ما ...

فکر کردم توهم من بوده

فکر کردم خیالم آنقدر پر رنگ بوده که واقعیت را تحریف کرده

فکر کردم...

آخر من هنوز به معجزه اعتقاد ندارم دختر

عقل گرا تر از این حرف ها هستم!

اما تو تکرارش کردی

تو...تو...تو...

دوستت دارم دختر

بهترین هدیه دنیا را به ماما دادی

دوستت دارم پروچیستا

وقتی دستهایت را می گیرم و تو بلند می شوی

وقتی شیره بادامت را با کاسه می خوری و لبخند می زنی

وقتی موهایت را برای اولین بار اصلاح کرده ای و می خندی

وقتی...

وقتی...

وقتی اینجور به من عشق می ورزی و می گذاری به تو عشق بورزم...