با من ابن کار را نکن دختر!

با من این کار را نکن!

ویران کننده است که بیدار شوی و نفهمی بیدار شدی

که دست بگذاری روی دلت و تکان خوردن های همیشگی را حس نکنی

که مرز بیداری و خواب آنقدر آشفته باشد که جرات بلند شدن نداشته باشی

که نفهمی آن بستر پر خون, آن درد بی امان,آن گریه ها واقعی بوده با کابوس

با من این کار را نکن دختر

از دست دادن تو,ویران کننده است

 

پروچیستا

کابوس رفتنت بگو /از لحظه های من بره