حالا

وقتی صبح بیدار می شوم,چند لحظه صبر می کنم تا اول تو تکان بخوری

(عشق مکثی است قبل بیداری؟)

وقتی دارم توی اتاق راه می روم,تو آنقدر شیطان شده ای که توی دلم تکان می خوری و من حس ات می کنم!

وقتی نیمه شب دارم فیلم نگاه می کنم,بی وقت بیدار می شوی و توی دریاچه کوچک خودت شنا می کنی!

حالا

خوش باد مستی ات که مرا نوش می کنی........