انجیر کوچک من

روزهای عجیبی را دارم می گذرانم

حساس شدم

گریه می کنم

خیال بافی می کنم

و نمی دانم چرا حس می کنم از من دوری.دارم نگرانت می شوم پروچیستا

و نمی دانم این نگرانی توهم است یا...

شب از نیاز من پر

شب خالی از تن تو...